fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Felparkering och kontrollavgift

By • Feb 28th, 2013 • Category: trafik

 

Felparkering och kontrollavgift

 felparkering

Det som till vardags ibland kallas för parkeringsböter, i juridisk mening inte böter utan en form av sanktionsavgift. Det finns två typer av sådana sanktionsavgifter – felparkeringsavgift och kontrollavgift. Vilken typ av sanktionsavgift det är frågan om beror på var bilen stått parkerad. Det är viktigt att känna till för om man anser att man parkerat rätt men ändå fått en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift ska betalningsansvar bestridas på olika sätt beroende  om det rör sig om en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift.

Vid parkering på allmän mark eller gatumark t.ex. i kanten av vanliga gator kan en felparkeringsavgift utfärdas men om det gäller privat mark eller tomtmark kan markägaren eller det parkeringsbolag som övertagit rättigheterna på anordnade P-platser,  parkeringshus och andra särskilt anordnade parkeringsområden ta ut kontrollavgift. 

 

Felparkeringsavgift

 

En felparkeringsavgift kan utfärdas om man bryter antingen mot trafikförordningens regler om stannande eller parkering, t.ex. om man stannar för nära en korsning eller övergångsställe. Alternativt om man bryter mot en lokal trafikföreskrift  som bestämts av kommunen. Dessa lokala trafikföreskrifter ska vara utmärkta med skyltar för att vara giltiga. Föreskrifterna skall också vara införda i kommunens trafikliggare. Man kan ta reda på vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i  Transportstyrelsens Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT).

 

Parkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och får vara lägst 75 och högst 1 000 kr men brukar normalt vara mellan 350-450kr. Har ett fordon parkerats i strid med gällande bestämmelser utfärdas en parkeringsanmärkning som lämnas direkt till fordonets förare eller fästes på fordonet. Bilens ägare är den som ytterst är betalningsansvarig när det gäller felparkeringsavgift.

 

En ny parkeringsanmärkning får utges för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får utfärdas. Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma överträdelse.

Enligt lag är du skyldig att betala en felparkeringsavgift  inom den tid som anges på anmärkningen, även om du anser att den är felaktig. Om du sedan bestrider betalningsansvar och får rätt i ärendet, betalas pengarna tillbaka. Om du inte betalar inom rätt tid riskerar du att ytterligare avgifter tillkommer och att ärendet går vidare till kronofogdemyndigheten med en betalningsanmärkning som följd.

 

Bestridande och överklagande av felparkeringsavgift

 

Om du anser att parkeringsanmärkningen på något vis är felaktig kan du  ansöka om rättelse på polisstationen på orten där du har fått parkeringsanmärkningen. Bestridandet ska göras inom 6 månader från det att avgiften betalats eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärder för indrivning av avgiften. Du bestrider parkeringsanmärkningen genom att skriva till polisen och redogöra för varför du anser att felparkeringsavgiften är felaktig. Glöm inte att bifoga  eventuella bevis för att felparkeringsavgiften är felaktig, t.ex. fotografier, skisser eller ett vittnesutlåtande.

Beslutar polisen att inte avskriva felparkeringsavgiften återstår möjligheten att skriftligen överklaga till tingsrätten. Det är viktigt att du tar upp samtliga omständigheter och ger in de bevis som du vill att tingsrätten ska beakta. Tingsrätten avgör ofta ärendet på handlingarna, dvs. genom att gå igenom det skriftliga material som du och polisen gett in och för att därefter fatta beslut på grundval av dessa. I vissa fall kan det dock vara bättre att ha en muntlig domstolsförhandling, t.ex. om det finns ett vittne som kan redogöra för parkeringen. Vill du ha en muntlig domstolsförhandling innan ärendet avgörs är det viktigt att du yrkar detta i ditt överklagande till tingsrätten. Att överklaga en felparkeringsavgift till tingsrätten är kostnadsfritt och i allmänhet inte förenat med några risker för ytterligare kostnader utöver själva felparkeringsavgiften.

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

 

Kontrollavgift

 

På privat mark eller tomtmark är det markägaren som bestämmer villkoren för parkering. Aktuella parkeringsregler för platsen måste vara utmärkta genom tydlig skyltning med vägmärken på platsen. Ofta anlitar markägaren ett parkeringsbolag för övervakning och utfärdande av kontrollavgifter. Markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor för parkering har för ändamålet lämplig utbildning. Det ska även finnas skyltar med markägarens eller parkeringsbolagets namn och telefonnummer.

Parkerar du i strid med förbud eller villkor för parkeringen som markägaren har beslutat, har markägaren rätt att ta ut en kontrollavgift. Avgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen. Liksom i fallet med felparkeringsavgift ska den som övervakar parkeringen antingen fästa kontrollavgiften på det felparkerade fordonet alternativt lämnar den till föraren. Till skillnad från vad som gäller för felparkeringsavgiften, är föraren och fordonsägaren solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att kontrollavgiften kan tas ut från vilken som helst av dessa personer. I praktiken brukar dock parkeringsbolagen i första hand kräva betalningen av fordonsägaren.

En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en kontrollavgift meddelats till dess att en ny får tas ut. Högst fem parkeringsanmärkningar får utfärdas för samma olovliga parkering.

 

Bestridande av kontrollavgift

 

Har man fått en kontrollavgift och anser att den är felaktig skall man så snart som möjligt ta kontakt med markägaren eller det parkeringsbolag som har utfärdat kontrollavgiften. Till skillnad från vad som gäller vid felparkeringsavgift ska man inte betala kontrollavgiften om man vill bestrida den.

En kontrollavgift bör bestridas skriftligen. Namn och adress till markägare/ parkeringsbolag skall finnas på fakturan. Inkludera  alla omständigheter och bevis. Bifoga kopior på handlingar, såsom t.ex. fotografier och annat som du vill åberopa till stöd för din sak.

Om man varken bestrider eller betalar  kontrollavgiften kan markägaren eller parkeringsbolaget efter en påminnelse vidta inkassoåtgärder för att kräva in beloppet. Om så sker har parkeringsbolaget eller markägaren även rätt till ersättning för inkassokostnaderna.

Om parkeringsbolaget håller fast vid sitt krav på betalning och man fortfarande anser att man har rätt bör man upprepa sitt bestridande, för att undvika att kravet lämnas för indrivning, med ytterligare kostnader som följd. Parkeringsbolaget måste då gå till tingsrätten för att få saken prövad i ett sedvanligt tvistemålsförfarande. Liksom vad som gäller vid felparkeringsavgift kan tingsrätten avgöra ärendet efter ett rent skriftligt förfarande, men det är vanligare att ärendet avgörs efter en muntlig förhandling.

Till skillnad från reglerna vid överklagande av felparkeringsavgift kan den part som förlorar i tingsrätten bli skyldig att betala en viss del av rättegångskostnaderna.  Dessa kostnader varierar från fall till fall men eftersom den här typen av mål handläggs som s.k. mål om mindre värden handlar det om ganska små summor. Normalt handlar det om  tingsrättens ansökningsavgift på 450 kr och eventuellt ersättning för maximalt en timmes juridiskt biträde d.v.s. maximalt ytterligare någon tusenlapp. Om man förlorar måste man naturligtvis också betala den urfärdade kontrollavgiften.  Givetvis gäller dessa regler även för motparten så i motsvarande mån har man alltså rätt till ersättning för vissa av sina kostnader i tingsrätten om man vinner.  Om ord står mot ord är det normalt parkeringsvaktens ord som väger tyngst, så om parkeringsvakten hävdar att fordonet stod utanför parkeringsrutan och man som enda motbevis själv hävdar att så inte var fallet är det oftast ingen ide att överklaga. Det finns dock fall t.ex. där skyltningen varit otydlig som bilägaren har vunnit mot parkeringsbolaget.

Markägaren/parkeringsbolaget måste väcka talan om att få ut kontrollavgiften inom två år från det att den olovliga parkeringen upphörde och ska väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Om så inte sker går rätten att få ut kontrollavgiften förlorad.

Det är inte sällan som kontrollavgifterna är felaktigt utfärdade. Parkeringsbolagen tjänar naturligtvis mer pengar ju fler kontrollavgifter de kan ta ut. Q-park har t.ex. ett mycket dåligt rykte om att utfärda oskäliga kontrollavgifter. De flesta parkeringsbolag är anslutna till svepark som är parkeringsbolagens branschorganisation och de har etiska regler för hur parkeringsvakterna ska agera. T.ex. ska parkeringsvakterna inte vara civilklädda. Parkeringsvakterna ska inte heller ha en lön baserat på hur många kontrollavgifter de tar ut.
Hur lång tid bilen måste stå innan en kontrollavgift kan utfärdas varierar men brukar normalt handla om minst 6 minuter så att man har tid att köpa en parkeringsbiljett. Om parkeringsautomaten är trasig är man ändå skyldig att betala parkeringsavgift eller kontakta parkeringsbolaget angående omständigheterna.

Det händer också att kontrollavgiften som fästs på bilen är felaktigt utfärdad. T.ex. måste orsak korrekt registreringsnummer och bilens märke anges för att kontrollavgiften ska vara giltig.

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

 felparkerade

 

Felparkering och kontrollavgift

 

Det som till vardags ibland kallas för parkeringsböter, i juridisk mening inte böter utan en form av sanktionsavgift. Det finns två typer av sådana sanktionsavgifter – felparkeringsavgift och kontrollavgift. Vilken typ av sanktionsavgift det är frågan om beror på var bilen stått parkerad. Det är viktigt att känna till för om man anser att man parkerat rätt men ändå fått en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift ska betalningsansvar bestridas på olika sätt beroende  om det rör sig om en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift.

Vid parkering på allmän mark eller gatumark t.ex. i kanten av vanliga gator kan en felparkeringsavgift utfärdas men om det gäller privat mark eller tomtmark kan markägaren eller det parkeringsbolag som övertagit rättigheterna på anordnade P-platser,  parkeringshus och andra särskilt anordnade parkeringsområden ta ut kontrollavgift. 

 

Felparkeringsavgift

 

En felparkeringsavgift kan utfärdas om man bryter antingen mot trafikförordningens regler om stannande eller parkering, t.ex. om man stannar för nära en korsning eller övergångsställe. Alternativt om man bryter mot en lokal trafikföreskrift  som bestämts av kommunen. Dessa lokala trafikföreskrifter ska vara utmärkta med skyltar för att vara giltiga. Föreskrifterna skall också vara införda i kommunens trafikliggare. Man kan ta reda på vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i  Transportstyrelsens Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT).

 

Parkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och får vara lägst 75 och högst 1 000 kr men brukar normalt vara mellan 350-450kr. Har ett fordon parkerats i strid med gällande bestämmelser utfärdas en parkeringsanmärkning som lämnas direkt till fordonets förare eller fästes på fordonet. Bilens ägare är den som ytterst är betalningsansvarig när det gäller felparkeringsavgift.

 

En ny parkeringsanmärkning får utges för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får utfärdas. Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma överträdelse.

Enligt lag är du skyldig att betala en felparkeringsavgift  inom den tid som anges på anmärkningen, även om du anser att den är felaktig. Om du sedan bestrider betalningsansvar och får rätt i ärendet, betalas pengarna tillbaka. Om du inte betalar inom rätt tid riskerar du att ytterligare avgifter tillkommer och att ärendet går vidare till kronofogdemyndigheten med en betalningsanmärkning som följd.

 

Bestridande och överklagande av felparkeringsavgift

 

Om du anser att parkeringsanmärkningen på något vis är felaktig kan du  ansöka om rättelse på polisstationen på orten där du har fått parkeringsanmärkningen. Bestridandet ska göras inom 6 månader från det att avgiften betalats eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärder för indrivning av avgiften. Du bestrider parkeringsanmärkningen genom att skriva till polisen och redogöra för varför du anser att felparkeringsavgiften är felaktig. Glöm inte att bifoga  eventuella bevis för att felparkeringsavgiften är felaktig, t.ex. fotografier, skisser eller ett vittnesutlåtande.

Beslutar polisen att inte avskriva felparkeringsavgiften återstår möjligheten att skriftligen överklaga till tingsrätten. Det är viktigt att du tar upp samtliga omständigheter och ger in de bevis som du vill att tingsrätten ska beakta. Tingsrätten avgör ofta ärendet på handlingarna, dvs. genom att gå igenom det skriftliga material som du och polisen gett in och för att därefter fatta beslut på grundval av dessa. I vissa fall kan det dock vara bättre att ha en muntlig domstolsförhandling, t.ex. om det finns ett vittne som kan redogöra för parkeringen. Vill du ha en muntlig domstolsförhandling innan ärendet avgörs är det viktigt att du yrkar detta i ditt överklagande till tingsrätten. Att överklaga en felparkeringsavgift till tingsrätten är kostnadsfritt och i allmänhet inte förenat med några risker för ytterligare kostnader utöver själva felparkeringsavgiften.

 

Tillämplig lag och förordning

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

 

Kontrollavgift

 

På privat mark eller tomtmark är det markägaren som bestämmer villkoren för parkering. Aktuella parkeringsregler för platsen måste vara utmärkta genom tydlig skyltning med vägmärken på platsen. Ofta anlitar markägaren ett parkeringsbolag för övervakning och utfärdande av kontrollavgifter. Markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor för parkering har för ändamålet lämplig utbildning. Det ska även finnas skyltar med markägarens eller parkeringsbolagets namn och telefonnummer.

Parkerar du i strid med förbud eller villkor för parkeringen som markägaren har beslutat, har markägaren rätt att ta ut en kontrollavgift. Avgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen. Liksom i fallet med felparkeringsavgift ska den som övervakar parkeringen antingen fästa kontrollavgiften på det felparkerade fordonet alternativt lämnar den till föraren. Till skillnad från vad som gäller för felparkeringsavgiften, är föraren och fordonsägaren solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att kontrollavgiften kan tas ut från vilken som helst av dessa personer. I praktiken brukar dock parkeringsbolagen i första hand kräva betalningen av fordonsägaren.

En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en kontrollavgift meddelats till dess att en ny får tas ut. Högst fem parkeringsanmärkningar får utfärdas för samma olovliga parkering.

 

Bestridande av kontrollavgift

 

Har man fått en kontrollavgift och anser att den är felaktig skall man så snart som möjligt ta kontakt med markägaren eller det parkeringsbolag som har utfärdat kontrollavgiften. Till skillnad från vad som gäller vid felparkeringsavgift ska man inte betala kontrollavgiften om man vill bestrida den.

En kontrollavgift bör bestridas skriftligen. Namn och adress till markägare/ parkeringsbolag skall finnas på fakturan. Inkludera  alla omständigheter och bevis. Bifoga kopior på handlingar, såsom t.ex. fotografier och annat som du vill åberopa till stöd för din sak.

Om man varken bestrider eller betalar  kontrollavgiften kan markägaren eller parkeringsbolaget efter en påminnelse vidta inkassoåtgärder för att kräva in beloppet. Om så sker har parkeringsbolaget eller markägaren även rätt till ersättning för inkassokostnaderna.

Om parkeringsbolaget håller fast vid sitt krav på betalning och man fortfarande anser att man har rätt bör man upprepa sitt bestridande, för att undvika att kravet lämnas för indrivning, med ytterligare kostnader som följd. Parkeringsbolaget måste då gå till tingsrätten för att få saken prövad i ett sedvanligt tvistemålsförfarande. Liksom vad som gäller vid felparkeringsavgift kan tingsrätten avgöra ärendet efter ett rent skriftligt förfarande, men det är vanligare att ärendet avgörs efter en muntlig förhandling.

Till skillnad från reglerna vid överklagande av felparkeringsavgift kan den part som förlorar i tingsrätten bli skyldig att betala en viss del av rättegångskostnaderna.  Dessa kostnader varierar från fall till fall men eftersom den här typen av mål handläggs som s.k. mål om mindre värden handlar det om ganska små summor. Normalt handlar det om  tingsrättens ansökningsavgift på 450 kr och eventuellt ersättning för maximalt en timmes juridiskt biträde d.v.s. maximalt ytterligare någon tusenlapp. Om man förlorar måste man naturligtvis också betala den urfärdade kontrollavgiften.  Givetvis gäller dessa regler även för motparten så i motsvarande mån har man alltså rätt till ersättning för vissa av sina kostnader i tingsrätten om man vinner.

Markägaren/parkeringsbolaget måste väcka talan om att få ut kontrollavgiften inom två år från det att den olovliga parkeringen upphörde och ska väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Om så inte sker går rätten att få ut kontrollavgiften förlorad.

 

Tillämplig lag

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

 

One Response »

  1. bluegill fishing

    fordonswebb – ditt åk på webben » trafik » Felparkering och kontrollavgift

Leave a Reply